4-5 грудня 2008 року за підтримки ЛСОУ відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція Страховий ринок України в умовах глобалізації: досвід та пріоритети розвитку (Грудневі читання)

ОРГАНІЗАТОРИ:
— Економічний факультет
— Київський національний університет імені Тараса Шевченка
— Ліга Страхових організацій України
Питання, які передбачається обговорити на конференції:
Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації;
Катастрофічні ризики в Україні та їх наслідки, механізми страхування;
Ефективний менеджмент страхових компаній в сучасних умовах;
Формування якісних активів страхових компаній;
Фінансово-промислові групи: досвід управління страховим бізнесом на нових ринках;
Страхування як інструмент управління ризиками великих підприємств і холдингів;
Перспективи і соціальні аспекти страхування життя в Україні;
Концепція розвитку медичного страхування: нові можливості для України;
Актуальні питання та тенденції в сфері моторного страхування;
Особливості розвитку ринку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
Значення та роль посередників в страховій діяльності: подальші перспективи розвитку послуг.
У рамках конференції передбачається робота наукового круглого столу для студентів та аспірантів з проблематики конференції.
Питання, винесені на обговорення, є логічним продовженням проблем, що були розглянуті 1-2 грудня 2005 року в рамках І Міжнародної науково-практичної конференції Формування нової парадигми страхування та 5-7 грудня 2006 року в рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Формування конкурентоспроможного страхового ринку України в умовах глобалізації, 6 грудня 2007 року в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Світові тенденції формування та функціонування ринку страхових послуг: національний аспект, в яких прийняли участь науково-педагогічні працівники вищої школи, науково-дослідних інститутів, провідні фахівці страхового бізнесу, всього понад 300 учасників з чотирьох країн.
За результатами роботи конференції вийшли в світ пять Вісників Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка і три збірники наукових праць студентів, які приймали участь у роботі студентської секції.
Заплановано видання матеріалів конференції. Заявки на участь у роботі конференції та доповіді просимо надсилати за зазначеною нижче адресою до 22 листопада 2008 року (додаток).
Вимоги до оформлення матеріалів: рекомендований обсяг доповіді — до 5 стор.
(шрифт — Arial, розмір — 9, інтервал — 1,0), анотація (українською та англійською мовами) Доповідь має бути подана у надрукованому вигляді та на дискеті у форматі Win Word -97.
У верхньому правому кутку зазначити прізвище та ініціали автора (українською та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, назву закладу; через 1 інтервал — по центру — назву доповіді — великими літерами (українською та англійською мовами), через 1 інтервал — текст. Джерела та посилання наводяться в кінці тексту у відповідності з їх черговістю за текстом; посилання робити в квадратних дужках — [4, с. 5].
Статті повинні відповідати вимогам ВАК України до наукових публікацій.
Матеріали, які не відповідають указаним вимогам, до розгляду не приймаються.
Адреса оргкомітету конференції: 03022, Київ, вул. Васильківська 90-а, Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова частина, к.701.
Початок конференції: 4 грудня 2008 р. о 10.00, реєстрація учасників з 09.00 (фойє економічного факультету).
Тел.: (044) 259-71-82, факс: (044) 521-35-78.
E-mail: [email protected]