Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

15 жовтня 2008 року Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства Страхова компанія ІНПРО (Протокол 15 від 15.10.2008р.) прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу ЗАТ СК ІНПРО.
Додатково планується розмістити прості іменні акції в кількості 2 000 000 (два мільйони) штук загальною номінальною вартістю 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень. Спосіб розміщення акцій закрите (приватне) розміщення серед акціонерів Товариства, розміщення серед інших інвесторів не проводиться.
Тип акцій, що розміщуються: прості іменні; форма існування цінних паперів, що розміщуються: документарна.
Розмір збільшення статутного фонду (капіталу) шляхом додаткового випуску акцій на суму 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів) гривень, в кількості 2 000 000 (два мільйони) штук, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна.
Акції передбачаються до продажу за їх номінальною вартістю, нова номінальна вартість не передбачається, а залишається незмінною 10 (десять) гривень кожна акція.
Інформація щодо осіб, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:
Акціонерне товариство Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт належить 1 799 999 акцій , частка у статутному фонді (капіталі) до розміщення акцій 89,99995 %.
Фізична особа належить 200 000 акцій, частка у статутному фонді (капіталі) до розміщення акцій 10%
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу товариства 100,00 %.
Права акціонерів визначені чинним законодавством України. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному фонді Товариства на дату проведення першої черги розміщення. Акції додаткового випуску, які залишились не викупленими акціонерами при реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, реалізуються іншими акціонерами Товариства.
Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій, які додатково розміщуються, проводиться у два етапи:
1-й етап — реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення. Період проведення першого етапу з 03.12.2008 р. по 18.12.2008р. включно;
2-й етап — закрите розміщення акцій серед існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Період проведення другого етапу з 19.12.2008 р. по 20.12.2008 р. включно.
З дати, наступної за датою закінчення першої черги реалізації акціонерами свого переважного права, на вимогу акціонера, Товариство надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані на першому етапі.
Акціонери для реалізації свого переважного права звертаються до Товариства за адресою: 79058, Україна, м. Львів, пр. В. Чорновола, 45 А, корп. 9.
Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, акціонерами, в термін проведення відповідного етапу розміщення, подається заява (окремо для кожного етапу розміщення) на імя Голови Правління Товариства, укладається договір купівлі-продажу акцій (окремо для кожного етапу) та здійснюється повна оплата акцій згідно договору.
Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій не допускається.
Інформація щодо осіб, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій:
Акціонерне товариство Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт належить 1 799 999 акцій , частка у статутному фонді (капіталі) до розміщення акцій 89,99995 %.
Фізична особа належить 200 000 акцій, частка у статутному фонді (капіталі) до розміщення акцій 10%
Оплата акцій здійснюється акціонерами виключно за власні виключно грошові кошти в національній валюті України гривні, у розмірі 100 % вартості пакету акцій, не пізніше закінчення відповідного терміну (етапу) закритого (приватного) розміщення, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства. Укладений договір та платіжний документ про повну оплату вартості пакету акцій, на які заявник підписався, є підставою для видачі заявнику письмового підтвердження факту внесення коштів в оплату за акції.
Мета розміщення цінних паперів залучення інвестицій для поповнення обігових коштів для розвитку та розширення страхової та перестрахової діяльності емітента, а також з метою збільшення статутного фонду Товариства.
Інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен з акціонерів, відсутня. Збільшення Статутного фонду (капіталу) здійснюється без завдання збитків власникам акцій.
Конвертація цінних паперів не передбачається.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова Правління Ванькович Дмитро Миколайович