Объявление о проведении собрания акционеров ЗАО СК ПРОВИДНА

Закрите акціонерне товариство Страхова Компанія ПРОВІДНА
Відповідно до ст. 43 Закону України Про господарські товариства
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
ЗО вересня 2008 року о 12°° за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122
Реєстрація з 11°° до 12°°
Порядок денний
1. Про збільшення розміру статутного капіталу (фонду) Товариства.
1) 3більшення статутного капіталу (фонду) здійснюється шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою поповнення оборотних коштів Товариства. Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу (фонду) 50 000 000 (пятдесят мільйонів) гривень. Передбачається додатковий випуск 5 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень. Загальна номінальна вартість акцій Товариства становитиме 238 624 140 (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто сорок) гривень.
2) Проект змін до Статуту Товариства. Викласти пункт 5.1 розділу 5 Статуту у нижчезазначеній редакції:
Розмір Статутного капіталу (фонду) Товариства становить 238 624140,00 (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто сорок гривень 00 копійок). Статутний капітал (фонд) поділяється на 23 862 414 (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят дві тисячі чотириста чотирнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.
3) Додатково випускаються 5 000 000 (пять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна, на загальну суму 50 000 000 (пятдесят мільйонів) гривень.
4) Усі акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі (фонді) на дату початку першого етапу розміщення акцій.
5) Дата початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій Товариства, що додатково випускаються.
Початок першого етапу закритого (приватного) розміщення ЗО жовтня 2008 року, закінчення першого етапу закритого (приватного) розміщення 13 листопада 2008 року. Початок другого етапу закритого (приватного) розміщення 14 листопада 2008 року, закінчення другого етапу закритого (приватного) розміщення 21 листопада 2008 року.
6) 3битків у власників акцій, повязаних із збільшенням статутного капіталу (фонду) Товариства не передбачається. Можливі збитки будуть відшкодовуватись згідно з чинним законодавством України.
2.Про закрите (приватне) розміщення акцій.
З.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
1) 3атвердження результатів реалізації акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
2) Прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій;
3) 3атвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
4. Про відкликання члена із складу Ревізійної комісії.
Довідки за телефоном: (044) 492 18 18
Правління Товариства