Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

На загальних зборах акцiонерiв ВАТ СК Правекс-Страхування 09.04.2008 року (Протокол 2) прийнято рiшення передати Правлiнню ВАТ СК Правекс- Страхування повноваження щодо викупу власних акцiй. Викуп акцiй здiйснюється в перiод з 09.04.2008 р. до дати чергових загальних зборiв акцiонерiв. Викуп здiйснюється на основi заяв акцiонерiв про викуп акцiй iз укладанням договорiв купiвлi-продажу акцiй.
Акцiї викуповуються з метою задоволення вимог акцiонерiв про викуп акцiй та їх наступного перепродажу.
Викупна цiна однiєї простої іменної акцiї встановлена на рiвнi, визначеному згiдно Протоколу 2 загальних зборів акціонерів ВАТ СК Правекс- Страхування вiд 09.04.2008 року i складає для однiєї простої iменної акцiї — 0,50 грн. Ринкова цiна простих іменних акцiй, якi викуповуються, не визначалась. Номiнальна вартiсть акцiї простої iменної — 0,50 грн. Обiг акцiй — позабiржовий ринок. Прибуток на одну акцiю за пiдсумками 2007 року складає 0,129 грн. Викупу пiдлягають простi iменнi акцiї ВАТ СК Правекс- Страхування документарної форми в кiлькостi 10 620 шт. у спiввiдношеннi до статутного капiталу — 0,061%. Акцiонерами, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками простих іменних акцiй станом на 09.04.2008 р. є ТОВ СП Правекс- Брок та Черновецький Леонiд Михайлович. Член Наглядової ради ВАТ СК Правекс-Страхування Черновецька Христина Леонiдiвна володiє простими іменними акцiями ВАТ СК Правекс-Страхування станом на 09.04.2008 р. в кiлькостi 4 009 шт., що складає 0,0231% загальної кiлькостi акцiй. Члени Правлiння ВАТ СК Правекс-Страхування простими іменними акцiями не володiють. ВАТ СК Правекс-Страхування володiє викупленими акцiями власної емiсiї в кiлькостi 2 шт., дата викупу акцiй — 15.02.2008 р., тип акцiй — простi iменнi акцiї, частка вiд загальної кiлькостi акцiй складає 0,0000115%. Дата реєстрацiї випуску простих iменних акцiй — 29.10.1998, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй — 986/10/1/98, орган, що здiйснив державну реєстрацiю випуску простих iменних акцiй — Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.
Викупна цiна однiєї акції простої на пред`явника встановлена на рiвнi, визначеному згiдно Протоколу 2 загальних зборів акціонерів ВАТ СК Правекс- Страхування вiд 09.04.2008 року i складає для однієї простої акції на предявника — 0,50 грн. Ринкова цiна акцiй, якi викуповуються, не визначалась. Номiнальна вартiсть акцiї простої на предявника — 0,50 грн. Обiг акцiй — позабiржовий ринок. Прибуток на одну акцiю за пiдсумками 2007 року складає 0,129 грн. Викупу пiдлягають акцiї ВАТ СК Правекс- Страхування простi на предявника в кiлькостi 21 657 шт. у спiввiдношеннi до статутного капiталу — 0,125 %. Акцiонери, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй простих на предявника станом на 09.04.2008 р. відсутні. Член Наглядової ради ВАТ СК Правекс-Страхування Черновецька Христина Леонiдiвна володiє акцiями простими на предявника ВАТ СК Правекс- Страхування станом на 09.04.2008 р. в кiлькостi 4 063 шт., що складає 0,0235% загальної кiлькостi акцiй. Члени Правлiння ВАТ СК Правекс- Страхування не володіють акціями простими на предявника. ВАТ СК Правекс- Страхування не володiє викупленими акцiями простими на предявника власної емiсiї. Дата реєстрацiї випуску акцiй простих на предявника — 28.12.2002, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй простих на предявника — 497/10/1/2002, орган, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй простих на предявника — Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова Правління — Президент Константинов Сергій Іванович