Річна інформація Закритого акціонерного товариства Страхове акціонерне товариство Граве Україна за 2007 рік

1.Загальні відомості
Повне найменування емітента:ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГРАВЕ УКРАЇНА
Організаційно-правова форма емітента:Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:25399836
Дата створення23.03.1998 року
Місцезнаходження емітента:Хрещатик, 15 офіс 43, Київ, 01001
Електронна поштова адреса[email protected]
Міжміський код, телефон та факс8(044)490-59-10, 8(044)490-59-11
Розмір статутного капіталу (грн.)26903119,2
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи
Серія СТ №341 від 21.08.2004 року
Ліцензія Держфінпослуг УкраїниСерія АВ №158656 від 01.09.2006 року
2.Основні відомості про емітента
2.1.Інформація про органи управління, посадових осіб та засновників емітента:
Органи управління:
Загальні збори Акціонерів, Рада Товариства (Спостережна рада), Правління
Посадові особи: Голова Правління — Міщук Тетяна Едуардівна Член Правління Деніс Роман Член Правління, Головний бухгалтер — Базилевська Наталія Володимирівна
Засновники емітента:
Акціонерне товариство Грацер Вексельзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезельшафт (Австрія), Товариство з обмеженою відповідальністю Інтереекурітае-Бетріб-Сервіс ГмбХ (Австрія), Товариство з обмеженню відповідальністю ГВ Бетайлігунгсервербс-унд-фервадьтунге-Г. м. б. X (Австрія)
2.2.Інформація про цінні напери емітента:
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний № 559/1/05 Дата реєстрації 14.12.2005 року
Вид: акції Форма випуску: документарна Тип: прості іменні Кількість: 2410 (дві тисячі чотириста десять)
Розміщення:
Акціонерне товариство Грацер ВеКссльзайтіге Ферзіхерунг Акцієнгезе.іьшафі(Австрія) -2408 акцій, Товариство а обмеженою відповідальністю Інтерсекурітас-Бетріб-Серніс ГмбХ (Австрія)- І акція Товариство з обмеженою відповідальністю ГВ Бетайлі-гунгсервербс-унд-фервальтунгс-Г. м. б. X (Австрія) — 1 акція.
Акції в лістингу не знаходяться.
3.Аудиторський висновок.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ АПіК-Аудит 28 лютого 2008 року
ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Закритого акціонерного товариства Страхове акціонерне товариство Граве Україна (далі — Товариство), що додаються, та включають баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та примітки до звітів.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю субєкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, іцо отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2007 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ (Рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за № 1528)
На нашу думку, інформація за видами активів, про зобовязання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.
Товариство виконує вимоги щодо вартості чистих активів згідно ст. 144 Цивільного кодексу від 16.01.2003 року за № 435-IV.
Станом на 31 грудня 2007 року статутний фонд (капітал) Товариства сплачений повністю та складає 26 903, 1 тис. грн. Товариство не здійснювало розрахунку показників ліквідності, оскільки вони не визначались Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України для страхових компаній та закритих акціонерних товариств.
Товариство не здійснювало операцій з випуску цінних паперів, які потребують забезпечення. Товариство не здійснювало операцій з іпотечного покриття іпотечних облігацій. Товариство розкриває інформацію щодо обсягу його чистого прибутку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Товариство не має зобовязань за борговими та іпотечними цінними паперами. Станом на 31 грудня 2007 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
Розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам законодавства України. Протягом 2007 року в Товаристві відбулись наступні дії, які визначені частиною першою статті 41 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 року за № 3480: зміна складу посадових осіб Товариства, а саме, згідно Протоколу засідання Спостережної Ради Товариства № 17/1 від 12.03.2007 року обрано нового члена правління Товариства.
Додатковий обсяг інформації (Рішення ДКЦПФРУ від 31.01.2008 за № 69)
Інформація про аудиторську фірму:
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма АПіК-Аудит Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ 31840760 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 044015 від 26.02.2002 року Свідоцтво про внесення про реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги, № 2874 від 23.04.2002 року Сертифікат аудитора Поспєлової О. В.: серія А № 004447 від 26.12.2000 року. Свідоцтво Держфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, серія А № 001295 від 29.07.2004 року.
Наведені дані річної фінасової звітності ЗАО “Страхове акціонерне товариство “Граве Україна”.