Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні).
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство Компанія зі страхування життя БРОКБІЗНЕС.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35529829.
1.4. Місцезнаходження емітента: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 246-67-22; факс: 246-67-22.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: [email protected]
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.stockmarket.gov.ua.
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II Положення: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ВАТ Компанія зі страхування життя БРОКБІЗНЕС, що відбулись 24 січня 2008 року, на підставі статті 9 Статуту ВАТ Компанія зі страхування життя БРОКБІЗНЕС прийнято рішення про збільшення статутного капіталу до 15 млн. грн. шляхом додаткового випуску простих іменних акцій у бездокументарній формі існуючої номінальної вартості у кількості 40 тис. шт. на суму 4 млн. грн. та їх закрите (приватне) розміщення серед акціонерів Товариства. Мета збільшення розміру статутного капіталу Товариства поповнення оборотних коштів Товариства. Права акціонерів при додатковому випуску акцій акціонери мають рівне переважне право на придбання кількості додатково випущених акцій пропорційно їх частки у статутному капіталі Товариства відповідно до законодавства, або правом на придбання іншої кількості акцій за згодою інших акціонерів. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління
Загребной В.М.